• از قسمت Menu بورد ترلو، در گزینه More، ایمیل موجود در Email-to-board Settings را در اینجا قرار دهید.
  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • ساعت|دقیقه - ورودساعت|دقیقه - خروج 
  • فعالیتزمان صرف شدهـوضیحات 
  • فایل ها را به اینجا بکشید